Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti VOD-EKO a.s. Trenčín v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci akciovej spoločnosti VOD-EKO a.s. Trenčín so sídlom: Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín, IČO: 31411908 (ďalej len „akciová spoločnosť“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na 032/6517111, e-mailom na vodeko@vodeko.sk, alebo poštou na adrese nášho sídla.

Zodpovedná osoba: vodeko@vodeko.sk, 0902922277

Pri realizácii úloh a povinností akciovej spoločnosti získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností akciovej spoločnosti ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca akciovej spoločnosti alebo jemu blízkou osobou.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností akciovej spoločnosti.

Zásady ochrany osobných údajov

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou akciovej spoločnosti a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne oprávnené osoby poverené akciovou spoločnosťou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami zálohovania. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby našim zákazníkom;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účel

Právny základ (napríklad)

Personálny a mzdový informačný systém

Zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ...

Účtovné doklady

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ...

Evidencia ochranných pomôcok

Zákon 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Evidencia zmlúv a objednávok, predzmluvné vzťahy

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ...

Evidencia akcionárov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ...

Registratúrny poriadok

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Evidencia civilnej obrany

Zákon NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ...

Kamerový systém (zmluvný vzťah s dodávateľom)

Zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromných bezpečnostných službách v platnom znení, ...

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategória príjemcov:

 • orgány štátnej správy a verejnej moci
 • audítorské a právnické spoločnosti
 • súdy
 • orgány činné v trestnom konaní
 • exekútori
 • notári
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom akciovej spoločnosti.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Sme držiteľmi mnohých certifikátov